Varför

Har funderat mycket på varför många kvinnor går större delen av sitt liv och är missnöjda med delar av sig själva. Vi
har nog alla någon gång upplevt känslan när vi ser ett foto som är taget några år tidigare att vi inte var så fula, tjocka, spinkiga, rynkiga eller oattraktiva som vi kände oss då. Det är tragiskt att det är så, något ännu mer tragiskt är när unga människor vill ta till så allvarliga ingrepp som kirurgi för att ”förbättra sitt utseende”– enligt vem? Varför vill de ta bort det unika de föds med för att se ut som något ideal som några skapat i en ”fantasivärld”? Det har ju gått så långt att tonåringar kommer till kirurgen och vill operera sitt kön för det ser annorlunda ut mot de kön de sett på film.

 

När #metoo drog igång blev det ännu tydligare vilket fokus som ligger på sex och kön. Kvinnans kön betraktas av somliga som något som enbart är till för att tillfredsställa en annan persons lustar. Och de som inte nöjer sig med att utnyttja utan även våldföra sig på en kvinnas kön skadar den plats där deras eget liv en gång blev till. Skötet, vaginan, fittan – källan till mänskligt liv.
 

Med bakgrund av detta och med den nyfikenhet jag känner efter att genom yogan fått kontakt med den kraft vi kvinnor besitter i vårt sakralchakra (sexualitet, fortplantning, lust, kreativitet, glädje, lekfullhet och självläkning i kombinationmed hjärtchakrat) har jag valt att skapa denna symbol, Source of Life, som jag vill ska bära ett budskap med innebörden:
 

Du föds som en unik varelse – gör inga ingrepp för att tillfredsställa någon annan eller för att du tror att det är fel på dig. Var alltid kärleksfull mot din kropp även när den ger dig begränsningar.

Respektera din ­kraftfulla källa – ingen ska någonsin få ta del av den utan din ­tillåtelse. Har det hänt – ska det inte hända igen.

Why

I've been puzzled by why so many women spend parts of their lives being unhappy with their looks in different ways. I think all of us has experienced the feeling when we see a photo of ourselves that was taken just a few year back – we were not as ugly, fat, skinny, wrinkly or unattractive as we felt at that time – it's tragic. But something even more tragic is when really young people are prepared to go under surgery to change their look to ”a real beauty” – according to whom? Why do they want to remove their unique look to resemble some kind of ideal – that has been created by a few people, in a fantasy world? It's gone so far that young girls come to plastic surgeons to remodel their genitals because it doesn't look the same as the ones they have seen in porn movies.

When #metoo started it became very obvious where the focus is when it comes to sex. The genitals of the woman are used by some as a playground where they can satisfy their lusts and needs. And the ones that practises severe violence are actually damaging a sacred place similar to where they themselves were created ...

The womb, the vagina or the cunt – the source for human life.

All this together with the curiosity that has grown in me through yoga, when I came in contact with the power that women possess in the sacral chakra (sexuality, reproduction, lust, creativity, joy, playfulness and self healing in combination with the heart chakra), made me create this symbol – Source of Life – that is carrying this message:

You are a unique creature from birth – keep your natural beauty and don't go under surgery to please someone else or because you think you're not good enough. Have a loving approach towards your body even when it causes limitations.

Respect your powerful source; no one has the right to touch it without your permission. Has that happened – it will not happen again.

Om mig                              

IMG_0516_edited_edited.jpg

Nine Sjudin, en kvinna född på 60-talet som levt ett väldigt omväxlande och omtumlande liv på många sett, precis som de flesta andra som levt lika många år. Att följa mitt hjärta har varit centralt och påföljden har blivit ibland katastrofal, ibland spännande men oftast givande. Det har gjort mig till den jag är idag – en kärleksfull människa som bryr mig om mina medmänniskor och samtidigt är noga med min integritet. Kämpar med att sätta gränser för hur mycket jag ska ge när jag engagerar mig – och har lärt mig på vägen vilka jag kan släppa nära. Styrkan kommer från närvaro i stunden och känslan att var på rätt plats i livet – dit har jag nått genom många års regelbunden meditation. Att skapa på olika sätt är livsbejakande för mig och ”Source of Life” blev en skapelse utifrån något jag tycker är oerhört viktigt och engagerande.

       Jag imponeras av de modiga och starka individer som tar plats i det officiella rummet och kämpar för att visa hur viktigt det är att låta människor få vara som de är, se ut som de vill och inte böja sig för ”hur det borde vara – för så tycker andra”. Och detta med vetskapen om att det kanske i längden kan påverka dem negativt ur en ekonomisk synvinkel.

 

Tack för att du visar intresse för Source of Life och välkommen att höra av dig till mig om du är intresserad av en samtalsgrupp kring temat, vill ha en utställning med Alexander Rudenstams konst, vill i din verksamhet ha en egen ”Yoni bag” eller kanske skapa ditt eget konstverk tillsammans med Alexander.

Med kärlek

Nine

About me

Nine Sjudin, a woman born in the 60s who lived a very varied and tumultuous life on many occasions, just like most others who lived just as many years. Following my heart has been central and the outcome has sometimes been disastrous, sometimes exciting but usually rewarding. It has made me the one I am today – a loving creature who cares about my fellow human beings and at the same time is protective regarding my integrity. When engaged I'm struggling to set limits on how much to give and learning through experience when to let go. The strength comes from living in the present moment and the feeling that I'm right where I'm suppose to be in life – where I have reached through many years of regular meditation. Creating in different ways is essential for me and "Source of Life" became a creation based on something I think is extremely important and engaging.
       I am impressed by the courageous and strong individuals who take their place in the official room and struggle to show how important it is to let people be as they are, to look like they want and not to bow to "how it should be – according to others”. And this with the knowledge that it may in the long run affect them negatively from an economic point of view.

Thank you for showing interest in Source of Life and welcome to contact me if you are interested in a conversation group on the theme, want an exhibition with Alexander Rudenstam's art, in your business want to have your own "Yoni bag" or maybe create your own artwork together with Alexander.

 

With Love

Nine