Vem jag är ...                                    

Nine Sjudin, en kvinna född på 60-talet som levt ett väldigt omväxlande och omtumlande liv på många sett, precis som de flesta andra som levt lika många år. Att följa mitt hjärta har varit centralt och påföljden har blivit ibland katastrofal, ibland spännande men oftast givande. Det har gjort mig till den jag är idag – en kärleksfull människa som bryr mig om mina medmänniskor och samtidigt är noga med min integritet. Kämpar med att sätta gränser för hur mycket jag ska ge när jag engagerar mig – och har lärt mig på vägen vilka jag kan släppa nära. Styrkan kommer från närvaro i stunden och känslan att var på rätt plats i livet – dit har jag nått genom många års regelbunden meditation. Att skapa på olika sätt är livsbejakande för mig och ”Source of Life” blev en skapelse utifrån något jag tycker är oerhört viktigt och engagerande.

       Jag imponeras av de modiga och starka individer som tar plats i det officiella rummet och kämpar för att visa hur viktigt det är att låta människor få vara som de är, se ut som de vill och inte böja sig för ”hur det borde vara – för så tycker andra”. Och detta med vetskapen om att det kanske i längden kan påverka dem negativt ur en ekonomisk synvinkel.

 

Tack för att du visar intresse för Source of Life och välkommen att höra av dig till mig om du är intresserad av en samtalsgrupp kring temat, vill ha en utställning med Alexander Rudenstams konst, vill i din verksamhet ha en egen ”Yoni bag” eller kanske skapa ditt eget konstverk tillsammans med Alexander.

Med kärlek

Nine

 Who I am ...

Nine Sjudin, a woman born in the 60s who lived a very varied and tumultuous life on many occasions, just like most others who lived just as many years. Following my heart has been central and the outcome has sometimes been disastrous, sometimes exciting but usually rewarding. It has made me the one I am today – a loving creature who cares about my fellow human beings and at the same time is protective regarding my integrity. When engaged I'm struggling to set limits on how much to give and learning through experience when to let go. The strength comes from living in the present moment and the feeling that I'm right where I'm suppose to be in life – where I have reached through many years of regular meditation. Creating in different ways is essential for me and "Source of Life" became a creation based on something I think is extremely important and engaging.
       I am impressed by the courageous and strong individuals who take their place in the official room and struggle to show how important it is to let people be as they are, to look like they want and not to bow to "how it should be – according to others”. And this with the knowledge that it may in the long run affect them negatively from an economic point of view.

Thank you for showing interest in Source of Life and welcome to contact me if you are interested in a conversation group on the theme, want an exhibition with Alexander Rudenstam's art, in your business want to have your own "Yoni bag" or maybe create your own artwork together with Alexander.

 

With Love

Nine

by Nine Design AB 2018